اخبار و تازه های کشاورزی

تازه های کشاورزی در ایران و جهان

ورود گاوآهن فلزی در زمان ناصرالدین شاه ....

123


خریداری اولین تراکتور نفتی در زمان رضاه شاه برای مدرسه فلاحت1325 
وارد کردن تراکتور و کمباین در سال 1331
آغاز به کار بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی در سال 1131
قرارداد با رومانی برای خریداری تراکتور تهیه گاوآهن، دیسک، کودپاش، بذرپاش و دروگر از طریق بنگاه توسعه در ترکتورسازی تبریز و مونتاژ تراکتور مسی 1349فرگوسن

tarikh01