انواع جک پارک (cayirova)

 

جک پارک تریلر تراکتور 10 تن (دنده ای)

جک پارک تریلر تراکتور 10 تن (دنده ای)

جک پارک تریلر تراکتور 5 تن (دنده ای)

جک پارک تریلر تراکتور 5 تن (دنده ای)

جک پارک تریلر تراکتور 2/5 تن  (دنده ای)

جک پارک تریلر تراکتور 2/5 تن (دنده ای)

جک پارک تریلر تراکتور 2/5 تن

جک پارک تریلر تراکتور 2/5 تن